Opći uvjeti poslovanja

Predmet Općih uvjeta poslovanja

Članak 1.

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva MARKER d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Ulica braće Radić 63, OIB: 43509185735 (dalje u tekstu: Marker), kao davatelja usluga, te naručitelja usluga (dalje u tekstu: Naručitelj), kao korisnika usluga, u vezi s uslugom izrade i održavanja web stranica, kao i drugim uslugama koje su predmet ovih Općih uvjeta.

1.2. Predmet ovih Općih uvjeta jesu:

 • usluge izrade web stranica koje mogu uključivati : postupak dizajniranja web stranice, postupak programiranja web stranice, postupak ugradnje web stranice, postupak postavljanja u funkciju web stranice, postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.
 • usluge najma web programa,
 • usluge podrške web programa
 • usluge održavanja web stranice,
 • sve druge usluge koje Marker obavlja za Naručitelja, a za koje usluge Marker ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu, i koje Marker može pružiti Naručitelju sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).

1.3. Ovi Opći uvjeti odnose se i na ponudu Markera (dalje u tekstu: Ponuda), te ugovorni odnos koji nastane prihvatom ponude Markera od strane Naručitelja usluge, kao i na ugovore koje Marker sklopi s Naručiteljem usluge (dalje u tekstu: ugovori) , te čine sastavni dio istih akata, odnosno ugovornih odnosa.

Obveze Naručitelja u odnosu na dostavu podataka, te odvijanje uredne suradnje

Članak 2.

2.1. Naručitelj Usluge mora biti poslovno sposobna fizička ili pravna osoba.

2.2. Naručitelj je dužan na zahtjev Markera predočiti sve obavijesti i isprave koje Marker može smatrati potrebnima radi sastavljanja Ponude, odnosno izrade ugovora.

2.3. Naručitelj se obvezuje za cijelo razdoblje suradnje s Markerom, i to kako u fazi pregovora, tako i u fazi sklapanja ponuda, ugovora, te daljnjeg nastavka ugovornog odnosa osigurati pravilno funkcioniranje svog e-maila, a sve iz razloga što će se korespondencija odvijati putem e-mail poruka. Naručitelj je obvezan odmah obavijestiti Marker o promjeni svoje e-mail adrese, te u slučaju da dođe do bilo kakve okolnosti koja je posljedica nepravodobnog obavještavanja Markera o promjeni e-mail adrese, posljedice za isto će snositi Naručitelj, s tim da će se smatrati da je e-mail poruka uredno dostavljena odnosno strane Markera trenutkom slanja na prethodnu odnosno poznatu e-mail adresu.

2.4. Naručitelj je dužan u pisanom obliku izvijestiti Marker o svim promjenama osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Ponudi odnosno ugovoru u pogledu statusa, identiteta i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka promjene. Ako Naručitelj  ne izvijesti Marker o promjeni osobnih ili identifikacijskih naprijed navedenih podataka u predviđenom roku, Naručitelj je suglasan da mu se dostava smatra izvršenom slanjem na posljednje dostavljene osobne ili identifikacijske podatke.

2.5. Naručitelj je dužan za cijelo razdoblje trajanja suradnje, dakle kod pregovaranja u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa, kao i za cijelo razdoblje trajanja ugovornog odnosa, odrediti ovlaštenu osobu koja će zastupati Naručitelja u odnosu na Usluge koje isti zahtijeva od Markera, a sve kako bi Marker u svakom trenutku mogao dobiti sve potrebne informacije u svrhu mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja Usluge Naručitelju (dalje u tekstu: ovlaštena osoba). Marker će od ovlaštene osobe, i to već u početku pregovaranja kod zasnivanja ugovornog odnosa, primati upute i naloge smatrajući da su isti u cijelosti odraz volje Naručitelja. U slučaju da tijekom suradnje dođe do promjene ovlaštene osobe, Naručitelj je o istome dužan hitno i bez odlaganja u pisanom obliku obavijestiti Marker. Naručitelj je dužan voditi računa da izraz volje ovlaštene osobe odgovara stvarnoj volji Naručitelja, a sve iz razloga kako Marker ne bi imao poteškoće u ispunjavanja svojih obveza prema Naručitelju u slučaju različitog očitovanja volje Naručitelja putem različitih ili pak neovlaštenih osoba. Marker će postupati isključivo i skladu s uputama ovlaštene osobe, te do obavijesti Naručitelja da se ovlaštena osoba promijenila neće postupati po uputama niti jedne druge osobe koja će prema Markeru izražavati volju Naručitelja.

2.6. Naručitelj se obvezuje surađivati s Markerom kako bi Marker mogao zatražene i ugovorene Usluge izvršiti na vrijeme, i to na način da će Markeru dostaviti sve potrebne materijale, dokumente, podatke, i ostalo kako bi Marker mogao pravovremeno započeti s realizacijom ugovorene Usluge, te omogućiti Markeru pristup svim potrebnim informacijama odnosno sustavima , a koji su Markeru potrebni za izvršenje/izvršavanje ugovorene Usluge.

2.7. Naručitelj je dužan najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka bilo kakve obavijesti Markera dostaviti pismeno očitovanje na isto, a koje vrijeme reakcije je uračunato u rokove koje obvezuju Marker u vezi s završetkom postupka izrade web stranice, no ako Naručitelj ne bude odgovarao na obavijesti ili upite Markera u za to određenom roku, rok izrade web stranice se produžava, i to za onoliko vremena za koliko je Naručitelj prekoračio svoje predviđeno vrijeme dostave povratne informacije Markeru. Rok izrade web stranice se produžava i u slučaju bilo kakvog odstupanja od redovitog postupka izrade web stranice (primjerice uslijed učestalih izmjena uputa Naručitelja, uslijed izrade potpuno nove skice po zahtjevu Naručitelja u okviru postupka dizajniranja i sl.). U slučaju da Naručitelj na bilo kakve upite ili obavijesti Markera ne odgovori u roku od 10 radnih dana i na taj način onemogući dovršetak projekta u predviđenom roku, u takvom slučaju Marker nije dužan ispoštovati ugovoreni rok projekta.

Zasnivanje i vrste ugovornog odnosa

Članak 3.

3.1. Marker će Naručitelju na zahtjev i sukladno prethodnim pregovorima dostaviti Ponudu koja će sadržavati sve bitne elemente ugovora, tako da trenutkom prihvata iste u roku valjanosti od strane Naručitelja, nastaje ugovorni odnos. U sadržaju Ponude je uvijek navedeno da će sastavni dio ugovornog odnosa biti i ovi Opći uvjeti poslovanja. U slučaju neslaganja između odredbi Ponude i ovih Općih uvjeta, prednost će imati odredbe Ponude, a potom odredbe ovih Općih uvjeta.

3.2. Iznimno od navedenoga u članku 3.1. ovih Općih uvjeta, Marker će na zahtjev Naručitelja, a jednako tako i kada sam procijeni da je potrebno, s Naručiteljem sklopiti ugovor.

3.3. Dakle, pored ugovornih odnosa koji su nastali prihvatom Ponude i opisani su u članku 3.1. ovih Općih uvjeta, Marker može sa Naručiteljem imati ugovorne odnose koji se temelje na sklopljenim ugovorima, i to sklopljenim ugovorima bez prethodno dostavljene Ponude ili pak ugovorima u kojima će Ponuda biti sastavni dio.

3.4. U slučaju ugovornog odnosa iz članka 3.3. ovih Općih uvjeta i to ugovornog odnosa koji se temelji na sklopljenom ugovoru bez prethodno dostavljene Ponude ovi Opći uvjeti će biti dio takvog ugovornog odnosa, te će u slučaju neslaganja između odredbi ugovora i Općih uvjeta prednost imati odredbe ugovora, a potom ovi Opći uvjeti.

3.5. U slučaju ugovornog odnosa iz članka 3.3. ovih Općih uvjeta i to ugovornog odnosa koji se temelji na sklopljenom ugovoru kojeg je ponuda biti sastavni dio, s tim da u tom slučaju ugovorni odnos nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnos važenja je uređen na način da će u slučaju suprotnosti između odredbi Ponude, ugovora i ovih Općih uvjeta prednost imati odredbe ugovora, potom Ponude, te na kraju odredbe ovih Općih uvjeta,. Vezano na naprijed navedeno, Naručitelj je dužan odmah prilikom primitka Ponude obavijestiti Marker kako inzistira na sklapanju ugovora, te ne želi da ugovorni odnos nastane prihvatom Ponude, a jednako tako Marker je dužan voditi računa da se u primjerenom roku pristupi zaključenju ugovora jer ponuda u tom slučaju ima samo ulogu priloga ugovora.

3.6. Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Naručitelju se uručuju ovi Opći uvjeti ili Naručitelj pisanim putem izjavljuje da će iste preuzeti sa internetskih stranica Markera.

Cijene i uvjeti plaćanja Usluga

Članak 4.

4.1. Cijene Usluga i njihov podroban opis u odnosu na vrstu, vrijeme, količinu i trajanje Usluge, kao i sve druge naknade na koje Marker bude imao pravo temeljem ugovornog odnosa utvrđene su važećim cjenikom Markera (u daljnjem tekstu: Cjenik), s tim da će konkretne cijene za svakog pojedinog Naručitelja biti definirane ugovornim odnosom, i to na način da Marker može svakom pojedinom Naručitelju odobriti popust na cijene iz Cjenika.

4.2. Marker u pravilu izdaje Naručitelju elektronički račun jednom mjesečno za Usluge koje je Naručitelj koristio u prethodnom mjesecu, i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Naručitelj dužan podmiriti račun. Predujam u svrhu početka pružanja usluga Naručitelj će platiti Markeru sukladno uvjetima utvrđenim ugovornom odnosu, kao i u rokovima i na način utvrđen ugovornim odnosom.

4.3. Marker Naručitelju sve račune dostavlja e-mail porukom ili poštom na službenu adresu Naručitelja koji je pak dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail i fizičke adrese. Pritužbe u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Markeru u pisanom obliku u roku od 3 dana od dana zaprimanja računa. U suprotnom će se smatrati da Naručitelj prihvaća račun.

Kakvoća Usluga, otklanjanje nedostataka i isključenje odgovornosti

Članak 5.

5.1. Marker pruža Usluge Naručitelju  sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj, odnosno sukladno obvezama iz ugovornog odnosa. Marker se  obvezuje sve Usluge obavljati profesionalno, stručno i pravovremeno.

5.2. Marker obavlja Usluge u vlastitim poslovnim prostorima. Izlazak kod Naručitelja u svrhu održavanja sastanka ne naplaćuje se osim ako je drukčije utvrđeno ugovornim odnosom.

5.3. Marker neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga Markera ili uslijed bilo kojih drugih razloga štetu, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Markera.

Potpis i reference

Članak 6.

6.1. Marker smije na web stranicama Naručitelja na neupadljiv način ukazivati i upućivati na svoje poslovne web stranice i Naručitelj se obvezuje isto prihvatiti sve vrijeme dok koristi Usluge  Markera.

6.2. Markeru je dozvoljeno uvrstiti Naručiteljevu web stranicu u vlastite reference i koristiti se tim podatkom u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

Prestanak ugovornog odnosa

Članak 7.

7.1. Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom koja prihvatom dovodi do nastanka ugovornog odnosa, odnosno ugovorom.

7.2. Naručitelj i Marker imaju pravo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos i to slanjem obavijesti o raskidu ugovornog odnosa u pisanom obliku, preporučenom poštom, naslovljenom na važeću adresu druge ugovorne strane. U tom slučaju otkazni rok iznosi 30 dana od dana dostave obavijesti o raskidu ugovornog odnosa.

7.3. Kod korištenja Usluga trajnije naravi, dakle korištenja usluga najma i podrške web programa, korištenja usluga održavanja web stranica i drugih Usluga koje ne podrazumijevaju jednokratno korištenje, ako Naručitelj ne obavijesti Marker najkasnije 30 dana prije redovnog isteka trajanja ugovornog odnosa poštom preporučeno s povratnicom (dalje u tekstu: prvotni ugovorni odnos) o namjeri da se prvotni ugovorni odnos ne obnavlja, ugovorni odnos će se, a sve temeljem određenja sadržanog u ovim Općim uvjetima, obnoviti na isti period pod istim uvjetima kao što je utvrđeno prethodnim ugovornim odnosom, i to u odnosu na vrstu Usluge koja prema određenjima sadržanim u ovom članku može biti predmet obnavljanja (dalje u tekstu: obnovljeni ugovorni odnos).

7.4. U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Naručitelja i to prije isteka trajanja prvotnog ugovornog odnosa utvrđenog u Ponudi odnosno ugovoru, kao i u slučaju da Marker u bilo kojem trenutku raskida ugovorni odnos zbog toga što Naručitelj krši obveze koje je preuzeo sklapanjem ugovornog odnosa na način predviđen u članku 7.5. ovih Općih uvjeta, Naručitelj je dužan platiti ugovornu kaznu Markeru koja se sastoji u razlici između pune cijene ugovorenih Usluga utvrđene Cjenikom Markera i cijene koju je Naručitelj plaćao Markeru temeljem ugovornog odnosa i to od datuma sklapanja ugovora do datuma prestanka ugovornog odnosa. Marker će Naručitelju za taj iznos izdati račun koji se Naručitelj obvezuje podmiriti.

7.5. Marker ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez otkaznog roka i bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koja mu je Naručitelj uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti Markera o prestanku ugovornog odnosa, i to:

 • ako Naručitelj ne dostavi/omogući Markeru svu potrebnu dokumentaciju odnosno pristup svim potrebnim informacijama koji onemogućavaju Marker u ispunjavanju svojih obveza odnosno uzrokuju zakašnjenje Markera u ispunjavanju preuzetih obveza;
 • ako Naručitelj neprestano kasni s podmirivanjem računa Markera u odnosu na obvezu plaćanja računa u rokovima dospijeća istih;
 • ako Naručitelj nije podmirio dva računa Markera uzastopce;
 • ako Naručitelj vrši preinake u sadržaju Usluga koje je isporučio, dizajnirao i za koje odgovara Marker bez Markerovog pismenog odobrenja;
 • ako je protiv Naručitelja otvoren ili započet stečajni ili neki sličan postupak,
 • ako Naručitelj prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ovim Ugovorom i prilozima ovom Ugovoru, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak  štete za Marker,
 • ako Naručitelj protiv Markera poduzima takve radnje i aktivnosti zbog kojih Marker trpi štetu i gdje je Markeru narušen poslovni ugled

7.6. Naručitelj ima pravo zbog kašnjenja u ispunjenju ugovorene Usluge od strane Markera, osim ako je isto posljedica ponašanja odnosno propusta Naručitelja, zahtijevati za svaki dan zakašnjenja umanjenje 0,5 % ugovorene cijene bez PDV-a za ugovorenu Uslugu za koju je nastupilo zakašnjenje, ali ne više od 10 % ugovorene cijene bez PDV-a za Usluge za koju je nastupilo zakašnjenje, i to sve samo u slučaju kada Naručitelj i nadalje ostaje u ugovornom odnosu i zahtijeva ispunjenje ugovorenih Usluga. No, Naručitelj ima pravo u zbog kašnjenja u ispunjenju ugovorene Usluge od strane Markera, osim ako je isto posljedica ponašanja odnosno propusta Naručitelja, zahtijevati i raskid ugovora bez otkaznog roka, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti Naručitelja o prestanku ugovornog odnosa, u kojem slučaju Naručitelj nema pravo na umanjenje cijene za svaki dan zakašnjenja koje je gore opisano, već Marker mora Naručitelju vratiti sve uplaćene iznose sredstava koji se odnose na Uslugu koju Marker nije dovršio u ugovorenom roku (uz pravo Markera da od iznosa koji treba vratiti odbije troškove usluga treće strane čije usluge naručuje Marker za potrebe Naručitelja). U slučaju raskida ugovora, Naručitelj ne polaže autorska prava za Usluge koje je Marker obavio do trenutka raskidanja ugovora.

7.7. Ako Naručitelj nakon plaćanja predujma otkaže ugovorni odnos iz bilo kojeg razloga Marker zadržava cjelokupni iznos predujma, koji će se u tom slučaju smatrati naknadom za vrijeme koje je Marker utrošio na postupak pregovaranja i sklapanja ugovornog odnosa koji neće zbog otkazivanja Naručitelja doći u fazu realizacije i naplate, te Marker nadalje ima pravo naplatiti i sve usluge koje je zaista pružio.

Posebni uvjeti vezano na usluge izrade web stranice

Članak 8.

8.1. Usluge izrade web stranice iz ovih Općih uvjeta jesu usluge koje obuhvaćaju sljedeće postupke: postupak dizajniranja web stranice, postupak programiranja web stranice, postupak ugradnje web stranice, postupak postavljanja u funkciju web stranice, postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.

8.2. Postupak izrade web stranice u pravilu podrazumijeva sljedeće postupke, i to:

 • postupak dizajniranja web stranice: kako bi Marker mogao pristupiti postupku dizajniranja web stranice Naručitelj mora Markeru predati sve potrebne informacije i dokumentaciju koju Marker zatraži. Naručitelj ima pravo tražiti izmjenu skice koju Marker predstavi istome nakon završetka postupka dizajniranja, ali mora naznačiti točne kriterije i razlog, a sve u pisanom obliku,  za izmjenu predočene skice. Marker će tek nakon što Naručitelj na jasan način u pisanom obliku prihvati skicu dizajna, krenuti s postupkom izrade web stranice. U slučaju da Naručitelj nakon trenutka prihvata skice dizajna bude ponovno zahtijevao izmjenu ili drukčiju skicu dizajna, Marker ima pravo naplatiti bilo koju radnju u smjeru daljnjih zahtjeva Naručitelja;
 • postupak programiranja web stranice: kako bi Marker mogao pristupiti postupku programiranja web stranice Naručitelj mora Markeru predati sve potrebne informacije i dokumentaciju koju Marker zatraži. Naručitelj ima pravo jednom tražiti prilagodbu web programa koji Marker predstavi istome nakon završetka postupka programiranja, ali mora naznačiti točne kriterije i razlog, a sve u pisanom obliku,  za izmjenu predočenog web programa. Marker će tek nakon što Naručitelj na jasan način u pisanom obliku prihvati web program, krenuti s daljnjim postupcima za dovršenje web stranice. U slučaju da Naručitelj nakon trenutka prihvata web programa bude ponovno zahtijevao izmjenu ili drukčiji web program, Marker ima pravo naplatiti bilo koju radnju u smjeru daljnjih zahtjeva Naručitelja;
 • postupak ugradnje web stranice uključuje sljedeće radnje: integraciju prihvaćenog tj. pismeno potvrđenog prijeloma web dizajna i web programa, te postavljanje svih datoteka i konfiguracija svih parametara potrebnih za rad web stranice na web poslužitelju i e-mail-u poslužitelja, osim u slučaju kada Naručitelj nije naručio usluge najma web i e-mail poslužitelja od Markera, jer će u toj situaciji Marker obaviti samo unos sadržaja u obimu koji je Naručitelj naručio.  Ako pak Naručitelj nije naručio ni unos sadržaja od Markera, u tom slučaju je Naručitelj dužan samostalno unijeti sadržaj, s tim da isto ne utječe na daljnje radove Markera, ugovoreni rok web projekta ili otvorena potraživanja Markera prema Naručitelju;
 • postupak postavljanja u funkciju web stranice uključuje sljedeće radnje: aktivaciju web stranice na službenoj web adresi ako je web adresa pod ingerencijom Markera, a ako web adresa nije pod ingerencijom Markera, Marker Naručitelju u tom slučaju isporučuje konfiguracijske parametre na temelju kojih Naručitelj postavlja web stranice u funkciju, ali u tom slučaju Marker ne može direktno utjecati ili odgovarati za eventualni neispravan rad web stranice za vrijeme prelaska s jednog servera na drugi dok se vrši transfer domene, obzirom isto ovisi o parametrima postavljenim u svakom davatelju internet usluga pojedinačno;
 • postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.

8.3. Rok izrade web stranice utvrđuje se Ponudom odnosno ugovornim odnosom, kao i okolnosti za produžavanje roka izrade web stranice.

8.4. Postupak izrade web stranice okončan je kada je Marker isporučio sve ugovorene usluge, osim u slučaju drukčijeg očitovanja Naručitelja, nastavno kada je Marker uklonio bilo kakve razvidne nedostatke, te kada je Marker o svemu prethodnome pisanim putem obavijestio Naručitelja.

8.5. Naručitelj ima rok od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana koji počinje teći od trenutka dostave obavijesti Markera o okončanju postupaka izrade web stranice u kojem može prijaviti nedostatke. Marker će besplatno ukloniti prijavljene nedostatke u najkraćem mogućem roku. Ispravljanje eventualnih nedostataka besplatno je isključivo tijekom radnog vremena, dok će se zahtjevi za uklanjanjem nedostataka izvan radnog vremena naplaćivati kao hitno održavanje po cjeniku Markera, osim ako posebnim ugovorom o održavanju nije određeno drukčije. Ako se Naručitelj ne očituje tijekom roka od 30 dana,  smatra se da Naručitelj nema primjedbi na okončani postupak izrade web stranice, te će se naknadno uklanjanje nedostataka naplaćivati po Markerovom cjeniku i/ili regulirati posebnim ugovorom.

8.6. Naručitelj snosi svu odgovornost vezano na povredu bilo kakvih autorskih ili drugih srodnih prava do kojih može doći uslijed korištenja materijala odnosno informacija dostavljenih Markeru od strane Naručitelja u svrhu postupka izrade web stranice. Marker će Naručitelju dodijeliti autorska prava na web dizajn i sadržaj izrađenih web stranica, ali tek nakon što Naručitelj u potpunosti plati okončani postupak izrade web stranice. Autorska prava na web programe koji su naručeni zadržava Marker, uz dodjelu Naručitelju neprenosive dozvole korištenja istih u opravdane svrhe. Naručitelj ima pravo na korištenje web programa, ali ne na izvorni kod web programa, te ne smije kod web programa prodati odnosno ustupiti trećim osobama.

8.7. U slučaju raskida ugovornog odnosa Marker će Naručitelju na njegov pisani zahtjev omogućiti pristup Naručiteljevoj web stranici ili Naručitelju omogućiti pristup datotekama od kojih se sastoji Naručiteljeva web stranica izuzev web programa, s ciljem da Naručitelj može nadalje koristiti istu. Naručitelj ne smije preprodavati niti neovlašteno koristiti web programe. Marker će također na Naručiteljev pisani zahtjev isporučiti i dizajn, te dijelove sučelja u HTML formatu, nastale prilikom postupka prijeloma dizajna.

8.8. Marker nema obvezu educirati Naručitelja za korištenje tehnologija i alata koje Marker ne proizvodi. Pravo na edukaciju za korištenje onih tehnologija i alata koje Marker jest isporučio regulira se sklapanjem zasebnog ugovora.

Posebni uvjeti vezano na uslugu najma i podrške  web programa

Članak 9.

9.1. Usluga najma i podrške web programa iz ovih Općih uvjeta uključuje najam programa kako slijedi: CMS web program, Katalog proizvoda, Web trgovina, Anketa, Rotator sadržaja, Novosti, Članci, Blog, Galerija fotografija, Video galerija, Kalendar događaja, kao i svih drugih programa koje Marker ovlašteno u okviru svojih Usluga, kao i podršku (support) koju Marker pruža Naručitelju u korištenju usluge najma web programa, a koja se odnosi na podršku koju Marker pruža u korištenju i upravljanju web programima, bilo telefonskim putem bilo putem e-mail korespondencije.

9.2. Ako Naručitelj ne obavijesti Marker najkasnije 30 dana prije redovnog isteka trajanja prvotnog ugovornog odnosa u odnosu na uslugu najma i podrške web programima o namjeri da se prvotni ugovorni odnos ne obnavlja, ugovorni odnos će se prešutno, a sve temeljem određenja sadržanog u članku 7.3. ovih Općih uvjeta, obnoviti na isti period pod istim uvjetima kao što je utvrđeno prethodnim ugovornim odnosom (obnovljeni ugovorni odnos).

9.3. Ako Naručitelj iz bilo kojeg razloga otkaže/raskine ugovorni odnos u odnosu na  uslugu najma i podrške web programa, Marker će Naručiteljevu po primitku pisanog zahtjeva istoga dostaviti kompletan sadržaj web stranice u strukturiranom formatu, koji će Naručitelj moći putem drugog pružatelja usluga koristiti za neki drugi web program, pod pretpostavkom istovjetnosti programske strukture. Jednako tako će Marker dostaviti i izvorne datoteke koje su korištene za izradu dizajna, u slučaju da Marker pruža uslugu dizajna. Obzirom na specifičnost usluge najma web programa koja ne može predstavljati samostalan proizvod, a sve obzirom se ista pruža kao usluga koja je smještena na Markerovom serveru, Naručitelj prihvaća da prestankom korištenja web programa nije ovlašten zadržati  isti, kao ni bilo koju njegovu programsku funkcionalnost, i to bez obzira na način plaćanja i duljinu korištenja.

9.4. Ako Naručitelj jednokratno od Markera kupi web program, dakle ne koristi uslugu najma web programa, Marker će na zahtjev Naručitelja pristupiti sklapanju ugovornog odnosa kojim će se ugovoriti pružanje podrške korištenju web programa, s tim da trajanje ugovornog odnosa mora biti minimalno12 mjeseci.

9.5. Marker ima pravo u slučaju da Naručitelj ne podmiruje dospjele račune Markera unutar roka dospijeća istih, i to ako Naručitelj ne podmiri samo jedan dospjeli račun Markera unutar roka dospijeća istoga, privremeno ukinuti (suspenzija) Naručitelju korištenje usluge web hostinga, te najma servera, uz prethodno pisano upozorenje putem e-mail korespondencije, i to sve do podmirenja ukupnog dugovanja ili do prestanka ugovornog odnosa sukladno ovim Općim uvjetima. Ako Naručitelj ne podmiri ni sljedeći, dakle dva računa Markera, unutar roka dospijeća istoga, Marker može raskinuti ugovorni odnos sukladno članku 7.5. ovih Općih uvjeta.

Posebni uvjeti vezano na usluge održavanje web stranice

Članak 10.

10.1. Usluge održavanja web stranice iz ovih Općih uvjeta jesu usluge koje podrazumijevanju svaku promjenu na Usluzi koja je prethodno zatražena i odobrena.  Usluge održavanja koje se naplaćuje jesu sljedeće usluge:

 • nadogradnje,
 • promjene prethodno odobrenih Usluga ili dijelova Usluga,
 • popravci grešaka koje nije prouzročio Marker,
 • promjene funkcionalnosti web stranica koje nastaju zbog napretka tehnologije,
 • izlazak novih web preglednika/novih/novih uređaja za pregled web stranica/novih tehnologija za pregled web stranica,
 • nadogradnje softverske infrastrukture na kojima se temelje Markerovi proizvodi i usluge,
 • sve druge usluge održavanja

Usluge održavanja koje se ne naplaćuju su usluge uklanjanja nedostataka koje je uzrokovao Marker, s tim da je isto besplatno samo tijekom radnog vremena i u roku od 45 dana koji počinje teći od trenutka dostave obavijesti Markera o okončanju postupaka izrade web stranice.

10.2. Zajamčeno vrijeme reagiranja je 5 radnih dana od trenutka primitka upita koji se može odnositi na prijavu kvara, zahtjev za savjetovanjem, zahtjev za tehničkom podrškom. Marker će nakon primitka upita potvrditi Naručitelju primitak istoga, proslijediti upit na rješavanje, te povratno obavijestiti Naručitelja o rješavanju upita.

10.3. Usluge održavanja web stranice predmet su posebnog ugovornog odnosa.

Rješavanje sporova

Članak 11.

11.1. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Marker i Naručitelj će nastojati mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Varaždinu.

Naknada štete

Članak 12.

12.1. Ako neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje Markerovih Usluga od strane Naručitelja uzrokuje štetu Markeru, drugim Markerovim naručiteljima ili trećim osobama, Naručitelj će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda.

Završne odredbe

Članak 13.

13.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje Marker pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge, koje će Marker pružati u budućnosti.
13.2. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.marker.hr/uvjeti , te će se uručiti Naručitelju prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ili će se uputiti na Markerove internetske stranice gdje se isti nalaze.

13.3. U slučaju da je jedna od odredaba ovih Općih uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Općih uvjeta vrijede.

U Varaždinu, dana 20.05.2013.